CENTRU
DE CERCETARE

 

CONFERINŢE

 

LABORATOARE
DE CERCETARE

 

PROIECTE

 

RAPORT
DE CERCETARE

 

CENTRU DE CERCETARE

 
 
 
Centru de Cercetare pentru Agricultură Durabilă
Centrul de cercetare este acreditat CNCSIS din anul 2004.
Structură centru:
 • Laboratorul de Pedologie
 • Laboratorul de Fizica Solului
 • Laborator de Conservarea Solurilor
 • Laboratorul de Agrotehnică
 • Laborator de Biologia Solului
 • Laborator de Ecologie
 • Laborator de Fitotehnie
 • Laborator de Pratologie
 • Laborator de Calitatea Produselor Agricole
 • Laborator de Genetica şi Ameliorarea Plantelor
 • Laborator de Genetica Plantelor
 • Laborator de Protecţia Pantelor (Fitopatologie, Entomologie, Virusologie, Microbiologie)
 • Laborator de Tehnică Experimentală
 • Laborator de Mecanizare.
Tematici de cercetare:
Resurse tehnologice în agricultura durabilă:
 • Resursele de sol şi ameliorarea lor
 • Resursele genetice şi ameliorarea lor
 • Resursele bioclimatice şi optimizarea folosirii lor
 • Perfecţionarea resurselor materiale (îngrăşăminte organice şi chimice, pesticide, stimulatori de creştere) şi a valorificării lor
 • Apa ca element, resursă şi auxiliar tehnologic în agricultura durabilă
 • Transformarea şi valorificarea energiei în agricultura durabilă
 • Potenţarea resurselor în condiţii extreme pentru plante
 • Valorificarea resurselor prin procese de transformare biotică şi abiotică
 • Modelare în exploatarea resurselor de sol
 • Evaluarea şi valorificarea resurselor, proceselor de transformare şi a informaţiilor în proiectarea tehnologică din agricultura durabilă.
Bazele tehnologiei plantelor în agricultura durabilă:
 • Cerinţe generale şi specifice faţă de factorii de viaţă ai plantelor şi oferta pedo-bio-climatică
 • Formarea biomasei şi evaluarea acţiunii factorilor de stare şi dinamici asupra acesteia
 • Studiul rotaţiei culturilor în agricultura durabilă
 • Lucrările solului în agricultura durabilă
 • Fertilitatea solului în agricultura durabilă
 • Transformări biotice în sol în agricultura durabilă
 • Protecţia culturilor agricole în agricultura durabilă
 • Corecţia deficienţelor în agricultura durabilă
 • Modelarea în cultura plantelor.
Cercetare şi dezvoltare tehnologică în agricultura durabilă:
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la plantele de câmp
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la pajişti şi plantele furajere
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la plante medicinale
 • Tehnologii convenţionale şi neconvenţionale comparate
Calitatea tehnologiei în agricultura durabilă
 • Sisteme tehnologice complexe de valorificare a resurselor în lanţurile trofice: lanţurile trofice sol-apă-plantă-atmosferă şi sol-plantă-animal
 • Optimizări secvenţiale şi generale în tehnologia plantelor în agricultura durabilă
 • Tehnici şi tehnologii pentru valorificarea terenurilor cu diferite surse şi grade de poluare
 • Tehnologii bazate pe efectele metodelor de combatere integrată a bolilor, buruienilor şi a dăunătorilor
 • Managementul cantităţii şi calităţii producţiei în agricultura durabilă
 • Dezvoltarea de sisteme de expertiză, diagnoză şi prognoză în producţia plantelor de câmp
 • Sisteme expert în cultura plantelor
 • Sisteme alternative de producţie vegetală.
 • Calitatea producţiei şi a mediului în agricultura durabilă
 • Strategii de asigurare a calităţii produselor alimentare în vederea satisfacerii cerinţelor de hrană ale populaţiei
 • Elaborarea pentru diferitele tipuri de materii prime a condiţiilor, mijloacelor şi tehnicilor de minimizare a pierderilor directe post-recoltă
 • Studiul parametrilor ce determină comportarea produselor cu valorificare în stare proaspătă cu grad ridicat de perisabilitate în cadrul operaţiilor de manipulare, condiţionare în vederea procesării sau a depozitării
 • Optimizarea tehnologiilor existente şi elaborarea de noi tehnologii pentru asigurarea conservabilităţii cu pierderi minime cantitative şi calitative a materiilor prime pe medie şi lungă durată
 • Promovarea calităţilor organoleptice, biologice şi comerciale ale produselor alimentare cu stabilirea criteriilor de caracterizare a degradării structurale
 • Promovarea de metode de analiză şi control nedistructiv, nepoluant asupra produsului în fluxul operaţiilor de condiţionare, păstrare şi procesare
 • Studiul relaţiei cerere-ofertă pe filiere de producţie vegetală
 • Cercetări fundamentale privind influenţa tehnologiei asupra calităţii producţiei vegetale ca mijloc esenţial al asigurării cerinţelor sanogenetice specifice
 • Elaborarea de procedee noi pentru valorificarea integrală a componentelor materiilor prime şi subproduselor în condiţiile proceselor circular active nepoluante
 • Dezvoltarea de tehnici de analiză a calităţii şi a stării de poluare chimică a apei consumate de populaţie şi în procesul producţiei agricole în vederea evaluării riscului pentru sănătate
 • Monitoringul factorilor de mediu cu impact direct în producţia agricolă (sol, aer, apă)
 • Calitatea seminţelor şi a materialului de semănat la plante în agricultura durabilă.